R A Z P I S o dodelitvi kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2021/2022

Družba Cleangrad d.o.o. razpisuje 3 kadrovske štipendije za šolsko/študijsko leto 2021/2022 in sicer:

za študente tehnične smeri (strojništvo, elektrotehnika).

Pravico do štipendije lahko uveljavijo študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: štipendist), če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so vpisani v program ustrezne smeri,
 • da so državljani Republike Slovenije ali EU,
 • da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji,
 • se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje v družbi za najmanj toliko časa, kot je trajalo štipendijsko razmerje.

Pri podeljevanju štipendij se upošteva:

 • učni uspeh v zadnjem šolskem/študijskem letu,
 • število doseženih točk na maturi, če se vlaga prošnja za štipendijo za prvi letnik
 • zaposlitev starša v družbi.

Prijavi na razpis kadrovske štipendije mora vlagatelj priložiti:

 • dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
 • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
 • potrdilo o številu doseženih točk na maturi, če vlagatelj vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija;
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali EU,
 • potrdilo o stalnem prebivališču,
 • življenjepis,
 • izjavo, da ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, da nima statusa samostojnega podjetnika in da nima druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji morajo svoje vloge za pridobitev štipendije vložiti najkasneje do 20.10.2021 na naslov Cleangrad d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer ali po elektronski pošti kadri@cleangrad.si.