R A Z P I S o dodelitvi kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021

Družba Cleangrad d.o.o. razpisuje pet kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2020/2021 in sicer:

 • tri štipendije za dijake tehnične smeri (gradbeništvo, strojništvo, lesarstvo) ter
 • dve štipendiji za študente tehnične smeri (gradbeništvo, strojništvo, lesarstvo).

kadrovske štipendije

Pravico do štipendije lahko uveljavijo dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: štipendist), če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so vpisani v program ustrezne smeri,
 • da so državljani Republike Slovenije ali EU,
 • da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje,nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji ter
 • se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje v družbi za najmanj toliko časa, kot je trajalo štipendijsko razmerje.

Pri podeljevanju štipendij se upošteva:

 • učni uspeh v zadnjem šolskem/študijskem letu,
 • število doseženih točk na maturi, če se vlaga prošnja za štipendijo za prvi letnik in
 • zaposlitev starša v družbi.

Prijavi na razpis kadrovske štipendije mora vlagatelj priložiti:

 • dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
 • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
 • potrdilo o številu doseženih točk na maturi, če vlagatelj vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija;
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali EU,
 • potrdilo o stalnem prebivališču,
 • življenjepis,
 • izjavo, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, nima statusa samostojnega podjetnika in nima druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji morajo svoje vloge za pridobitev štipendije vložiti najkasneje do 15. 10. 2020 po pošti na naslov Cleangrad d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer ali po elektronski pošti kadri@cleangrad.si.
Za več informacij pokličite na 02 620 94 98 ali pišite na kadri@cleangrad.si.